Co takový databázový administrátor dělá?

Tomáš Solař

Tomáš Solař – databázový administrátor Health check zdarma
DBA for reference Nezapomeňte patchovat Monitorování databáze Kontakt

Máte pochyby, zda externí DBA je pro Vás to pravé?

DBA na zkoušku. Čtěte více. Ověřte si, že daná spolupráce funguje.

Otázka

Co vlastně databázový administrátor dělá?

To je nejčastější otázka, kterou dostanu, jakmile řeknu, že pracuji jako databázový administrátor.

Odpověd

Jako odpověd může posloužit tento anglický text, který popisuje náplň práce DBA. Níže přiložím i překlad.

S TÍM VŠÍM VÁM MOHU POMOCI.
NAPIŠTE MI A DOMLUVÍME SE NA BEZPLATNÉ KONZULTACI NA SKYPE.

Správce databáze: popis práce a činnosti

Správce databáze (DBA) je odpovědný za výkon, integritu a bezpečnost v databázi. Dodatečné požadavky na roli budou pravděpodobně zahrnovat plánování, vývoj a řešení problémů.

DBA musí ctít následující zásady:

 • Data zůstávají konzistentní napříč celou databází;
  Data jsou jasně definovaná;
  Uživatelé přistupují k datům současně, v podobě, která vyhovuje jejich potřebám;
  Existuje ustanovení pro zabezpečení dat a obnovení kontroly (všechny údaje jsou zjistitelné v případě nouze).

Práce správce databáze (DBA), se liší v závislosti na povaze zaměstnávající organizace a úrovni odpovědnosti v souvislosti s pozicí. Práce může být čistě údržba nebo může také zahrnovat vývoj databází.

Typické odpovědnosti zahrnují některé nebo všechny z následujících akcí:

Kterým se stanoví potřeby uživatelů a sledování přístupu uživatelů a bezpečnosti;

 • Monitoring výkonu a správu parametrů k zajištění rychlého dotazu Reakce na „front end“ uživatelů;
 • Mapuje „koncepční design“ pro plánované databáze v obrysu;
 • Zvážení „back end“ uspořádání dat a „front end“ dostupnosti pro koncové uživatele;
 • Rafinace „logický design“ tak, aby mohl být přeložen do určitého data model;
 • Další rafinaci „fyzický design“ pro splnění požadavků systému skladování;
 • Instalace a testování nové verze systému pro správu databází (DBMS);
 • Udržování datových standardů, včetně dodržování zákona o ochraně dat;
 • Psaní databázi dokumentace, včetně data standardů, postupů a definice datového slovníku („metadata“);
 • Kontroluje oprávnění k přístupu a oprávnění;
 • Vývoj, správu a testování zálohování a obnovy;
 • Zajistit, aby ukládání, archivace, zálohování a obnovení postupy jsou řádně funguje;
 • Plánování kapacit;
 • Úzce spolupracovat s IT manažery projektu, databáze programátory a webové vývojáře;
 • Komunikace se pravidelně s technickými, aplikace a provozní zaměstnance pro zajištění integrity databází a bezpečnosti;
 • Uvedení do provozu a instalací nových aplikací.

Vzhledem k rostoucí úrovní hackingu a citlivou povahu uložených dat, bezpečnost a využitelnost nebo „disaster recovery“ jsou stále důležité aspekty práce.

Ještě lepší popis

The role will be to proactively monitor the clients Oracle Databases to ensure a reliable, effective and efficient service is delivered to their external client base. Develop in depth knowledge of relevant database technologies in order to effectively manage ad enhance development and production environments.

Functional Accountabilities will be;

 • Application Support
 • Data Extraction, Data Analysis
 • Oracle Architecture
 • Oracle Maintenance
 • Incident & Problem Management
 • Database Application Expertise
 • Database Implementation
 • Release Management
 • Infrastructure Management
 • Change Control
 • Security

Required Experience for the role ;

 • Administration of Oracle databases 9i & 10g
 • Experience of RAC or Dataguard
 • Strong SQL & PL/SQL
 • Networking
 • Operating Systems – Windows, Linux & Unix
 • Tools – Microstrategy is beneficial
 • RDBMS – Oracle, SQL, PL/SQL, Data Warehousing
 • ITIL

Database administrator: Job description and activities

A database administrator (DBA) is responsible for the performance, integrity and security of a database. Additional role requirements are likely to include planning, development and troubleshooting.

The database approach incorporates the following principles:

 • data remains consistent across the database;
 • data is clearly defined;
 • users access data concurrently, in a form that suits their needs;
 • there is provision for data security and recovery control (all data is retrievable in an emergency).

Database administrator (DBA) roles are increasingly identified by the databases and processes they administer and the capabilities of the database management system (DBMS) in use.

The work of a database administrator (DBA) varies according to the nature of the employing organisation and the level of responsibility associated with the post. The work may be pure maintenance or it may also involve specialising in database development.

Typical responsibilities include some or all of the following:

 • establishing the needs of users and monitoring user access and security;
 • monitoring performance and managing parameters to provide fast query responses to „front end“ users;
 • mapping out the „conceptual design“ for a planned database in outline;
 • considering both „back end“ organisation of data and „front end“ accessibility for end users;
 • refining the „logical design“ so that it can be translated into a specific data model;
 • further refining the „physical design“ to meet system storage requirements;
 • installing and testing new versions of the database management system (DBMS);
 • maintaining data standards, including adherence to the Data Protection Act;
 • writing database documentation, including data standards, procedures and definitions for the data dictionary („metadata“);
 • controlling access permissions and privileges;
 • developing, managing and testing backup and recovery plans;
 • ensuring that storage, archiving, backup and recovery procedures are functioning correctly;
 • capacity planning;
 • working closely with IT project managers, database programmers and web developers;
 • communicating regularly with technical, applications and operational staff to ensure database integrity and security;
 • commissioning and installing new applications.

Because of the increasing levels of hacking and the sensitive nature of data stored, security and recoverability or „disaster recovery“ have become increasingly important aspects of the work.

Kontakt

Zanechte mi telefon nebo e-mail a spojíme se!

Error! Vyplňte prosím telefon nebo e-mail
Error! Vyplňte prosím telefon nebo e-mail
Error! Vyplňte prosím obsah zprávy
Success! Zpráva úspěsně odeslána, budeme Vás kontaktovat.
Error! Omlouváme se, ale při odesílání došlo k chybě.

databázový administrátor, konzultant a školitel

Tomáš Solař

Tomáš Solař